Vår visjon for Vestland

Kva skal Vestland vere?

Det nye Vestland fylke har ressursane, kompetansen, engasjementet og viljen som skal til for å skape verdiar og grunnlag for å leve innhaldsrike liv. Fylket vårt skal vere ein trygg og god plass for folk å bu. Det skal vere gode offentlege tenestetilbod i alle delar av fylket, trygge arbeidsplassar og eit velutbygd vegnett med gode kollektivtilbod.

Arbeidarpartiet vil skape eit Vestland for alle. Mellom fjordar og fjell og på kysten finn du kommunar og tettstader, byar og bygder med innbyggarar som skal  arbeide saman om våre felles mål og utfordringar. Dei store utfordringane skal vi møte i fellesskap bygd på verdiane om fridom, likskap og solidaritet.

Ungdommane våre er framtidas viktigaste ressurs. Arbeidarpartiet vil ha ein skule som sikrar at alle elevar fullfører utdanninga, og der alle elevar kjenner seg sett og høyrde. Vestland skal ha den beste skulen i landet, der alle elevar får den hjelpa dei treng for å møte nye utfordringar.

Lokalsamfunnet er ramma for liva våre. Vi treng gode velferdsordningar og arbeidsplassar der folk bur. Vi skal ha trygge vegar og god kommunikasjon som knyter folk i fylket vårt saman. Saman skal vi skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det skal vere godt å bu på Vestlandet, uansett alder, bakgrunn eller kor i regionen du bur.

Alle skal med. Ingen skal kjenne seg utanfor eller gløymde, enten det er på jobb, i skulegarden eller i fritida. Fellesskapet gir større tryggleik, det blir fleire moglegheiter for den enkelte når vi stiller opp for kvarandre. Vi trur på sterke fellesskapsløysingar, likestilling og at vi får til meir saman enn kvar for oss.  

Eit nyskapande fylke

Vestland har ei lang kystlinje med eit stort havrom som har eit enormt potensiale for verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplassar. Vi har eit kunnskapsrikt og nyskapande næringsliv. Verksemder innan verftsindustri, olje og gass, prosessindustri, fornybar energi, reiseliv, landbruk, fiske og oppdrett står for store deler av verdiskapinga i fylket vårt. Næringslivet må ha føreseielege rammer og vilkår for å sikre eksisterande arbeidsplassar og for å skape nye og berekraftige arbeidsplassar i framtida. Vestland skal vere leiande på forsking og utvikling, og skal velje grøn teknologi for å nå klimamål, og i arbeidet med å skape nye næringar.

Klimaendringane krev innsats og tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi opplever no konsekvensar av klimaendringane som flaum, ras og tørke. Denne utviklinga krev nye førebyggande tiltak og verkemiddel som kan medverke til ei berekraftig utvikling. Arbeidarpartiet skal satse på framtidas arbeidsplassar, samstundes som vi kuttar i klimagassutslepp. Vestland skal vere eit føregangsfylke på miljø- og klimatiltak, og legge til rette for den omstillinga som må skje hos den einskilde, i næringsliv og i offentlege verksemder.

Bergen er med sine sterke fagmiljø innan viktige klynger for næringsliv, media, finans, forskings- og utviklingsmiljø, kulturliv og viktige offentlege institusjonar ein sterk nasjonal motor i det nye fylket. I godt samarbeid med kommunane, byane og tettstadene i alle delar av fylket har vi dei beste føresetnadene for å skape vekst og utvikling.  

Vestland skal vere ein leiande industri- og teknologiregion. Industrien må bli grønare, smartare og meir nyskapande. Arbeidarpartiet vil styrke og vidareutvikle industrien i dei mange og viktige næringane som er lokalisert i fylket, og legge til rette for industrialisering innan nye område som helseteknologi. I samarbeid med nasjonale styresmakter, partane i arbeidslivet, forskings- og utdanningsinstitusjonar og industrien vil vi arbeide for å etablere nye arenaer for samhandling og forsking i det som er omtala som «Toppindustrisenter».

Digitalisering og teknologiutvikling krev rask omstilling og nye framtidsretta etter- og vidareutdanningstilbod i alle deler av arbeidslivet. Vestland Arbeidarparti vil legge til rette for tett samarbeid mellom fylket, kommunar, næringsliv og utdanningsinstitusjonane for å kunne tilby gode desentraliserte utdanningstilbod. Vi vil ta initiativ til at fylket skal bli ein nasjonal pilot for ei etter- og vidareutdanningsreform.

Arbeidarpartiet vil arbeide for å få overført fleire oppgåver frå staten til dei nye fylka. Det er også ei målsetting å bygge eit sterkare Vestland ved å invitere Rogaland med i det nye fylket.
 

Er du enig med Vestland Arbeidarparti om Vår visjon for Vestland?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker