Fylkestingskandidat

Jan Træen

Jan Træen

Eg vil arbeide for framtidsretta infrastruktur; veg, gangvegar, fibernett, nærings- og bustadareal, stanse aukande ulikskapar i samfunnet, skikkelege løns- og arbeidsvilkår og tiltak for å rekruttere og behalde helsefagarbeidarar og sjukepleiarar i kommunen